Betalingsvoorwaarden

Voorwaarden voor betaling

Betalingsvoorwaarden:

  1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en Manueeltherapie Ruud Wils. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.
  2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen 24 uur van tevoren worden afgezegd.
  3. De declaraties van Manueeltherapie Ruud Wils voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum.
  4. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de behandelende therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.
  5. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de behandelend therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 30,- alles exclusief omzetbelasting.
  6. Indien de behandelingen voor eigen kosten van de cliënt zijn, wordt aan het eind van de maand de nota opgestuurd of aan u overhandigd.
  7. De cliënt kan zich niet aan betaling van een door de behandelend therapeut gegeven behandeling onttrekken wanneer achteraf blijkt dat hij hiervoor niet (volledig) verzekerd is, dan wel wanneer zijn zorgverzekeraar niet bereid is behandelnota’s te restitueren.

Ruud in de praktijk

Contactgegevens

Dorpsstraat 49a
6991HE Rheden
0620038597
E-mail mij

Bedrijfsgegevens

Kvk: 63942429
IBAN: NL38RABO0305682261
Praktijk AGB: 04059776
Persoonlijke AGB: 04107530
Ruud Wils
Ruud Wils
Arnhemseweg 49
Rheden , Gelderland , 6991DK Nederland
+31620038597